Program 2019-2023

Her kan du lese programmet vårt til valget i september 2019. Ta kontakt om du har noe du vil ta opp. 

Boligbygging og befolkningsvekst

Vi vil: 

 • Tilrettelegge for vekst i alle deler av kommunen, og legge til rette for utvikling av attraktive tomter og boliger i ulike størrelser der folk vil bo.
 • Inkludere grendeutvalg / sentrumsutvalg og andre lokale krefter i arbeid for bosetting og tilflytting.
 • Synliggjøre regionens varierte arbeids- og utdanningsmuligheter, fremme Ringsakers fortrinn som bokommune, oppvekstkommune og næringskommune.
 • Tilrettelegge og være positive til at folk skal kunne «bo på hytta» i de tilfeller hvor infrastrukturen ligger til rette for det.
 • Sørge for at det bygges billige boliger til unge i etableringsfasen og andre vanskeligstilte for å utjevne forskjeller.
 • Fremheve Ringsakers fordeler med natur, kulturlandskap, stabilt klima, ro og friluftsområder.
 • Sørge for bedre samhandling i integreringsarbeidet mellom det offentlige, de frivillige og næringslivet. Herunder må vi sørge for at alle får tilfredsstillende norskopplæring og strebe etter at alle etter en viss tid har evne til å forsørge seg selv.  

Landbruk og annen næring

Vi vil: 

 • Ringsaker er og skal fortsatt være en attraktiv kommune for næringsutvikling. Vi må lytte til næringslivet for å kunne levere på dette området.
 • Ta hele kommunen i bruk. Være positive til innspill og søknader om omregulering til næringsformål, også utenfor de største vekstområdene.
 • Bedre vilkårene for næringslivet ved å vurdere forenkling og reduksjon i eiendomsskatten på næringseiendommer.
 • Stimulere til nydyrking ved å etablere et nydyrkingsfond i Ringsaker.
 • Være positive til initiativ fra bøndene som fører til økt verdiskapning for bonden og kommunen som helhet.
 • Ha en positiv innstilling i fradeling og konsesjonssaker som er til bondens fordel, så lenge det er innenfor lovlighetens rammer.
 • Omdisponering av LNF områder må holdes på et minimum, fortetting før man tar «hull» på nye områder. 

Pleie og omsorg

Vi vil: 

 • Tilby gode dagaktiviteter, besøkstjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og matombringelse for alle som trenger det uavhengig av hvor de bor.
 • Tilstrebe at eldre kan få bo hjemme så lenge de ønsker, samtidig som man opprettholder nødvendig sykehjemskapasitet.
 • Være positive til private aktører i helse og omsorgssektoren.
 • Ved eventuelle OPS(offentlig-private samarbeid) prosjekter i helsesektoren må man sørger for kontinuitet for brukerne, ingen skal måtte flytte mot sin vilje.
 • At alle som ønsker det skal få enerom på institusjon.
 • Gi foreldre / pårørende til funksjonshemmede barn og unge muligheter for regelmessig og kvalitativ god avlastning.
 • Opprette nytt omsorgsnivå for pleietrengende i ung mellomalder.
 • Sikre nok korttids og rehabiliteringsplasser slik at folk kan få hjelp i egen kommune.
 • Tilrettelegge for bofellesskap/trygghetssenter for eldre, under privat initiativ. Det er et økende behov innen pleie og omsorg, og Ringsaker kommune må være i stand til å dekke dette behovet. 

Oppvekst og utdanning

Vi vil:

 • Arbeide for tilgjengelighet til helsesøster på alle skoler.
 • Fortsatt arbeide for full barnehagedekning og god tilgjengelighet på barnehager. Vi er positive til både kommunale og private barnehager.
 • Evaluere skolestrukturen og skolekvaliteten i hele kommunen.
 • Ungdomsskolene i kommunen må utbedres, og det bør vurderes felles barne og ungdomsskoler.
 • Arbeide sammen med fylkeskommunen og næringslivet for at "skolelei" ungdom får mulighet til praktisk opplæring.
 • Arbeide for nærmiljøanlegg med varierte tilbud for barn og unge.
 • Sørge for tilstrekkelig hallkapasitet gjennom å kartlegge behovet for bygging av haller samtidig med skoleutbygginger. Det bør også være billigere å leie hall til aktiviteter for barn og unge.
 • Sørge for tilstrekkelig bassengkapasitet slik at barneskoleelever som et minimum får den svømmeopplæring som er pålagt.
 • Brøttum trenger både flerbrukshall og svømmehall. Om sykehuset blir etablert i Moelv vil vi se en vekst i dette området som vi må være klar for.
 • Sikre nok ressurser til barnevernet. Barnevernsplanen må følges opp.
 • Bedre tilgjengeligheten til Ungdomskontakten for hele kommunen.
 • Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.
 • Vi erkjenner at mobbing eksisterer på skolene i Ringsaker. Vi må gi skolene og lærerne verktøy for å kunne begrense mobbing. 

Samferdsel og trafikksikkerhet

Vi vil:

 • Sørge for trafikksikkerhet rundt skoler, barnehager og andre steder barn ferdes ved økt utbygging av gang- og sykkelveger.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig med midler til utbygging og vedlikehold av kommunale veier og påvirke fylket til å prioritere fylkesveiene i kommunen.
 • Bompenger er til hinder for vekst og utvikling i kommunen. Vi vil derfor jobbe for at det ikke skal være bompenger på lokalvegene.
 • Arbeide for at det er tilstrekkelig med ladestasjoner for elbiler.
 • Utvikle bruken av datateknologi i alle ledd og sørge for godt bredbånd i hele kommunen.

Kultur og frivillighet

Vi vil:

 • Stimulere til bedre vilkår for lag og foreninger, oppmuntre til entusiasme og kreativitet.
 • Sikre øvingslokaler for kulturaktiviteter, med muligheter for lagring av utstyr. Der det ikke finnes ledige kommunale lokaler for barnas aktiviteter, bør kommunen bidra til husleie.
 • Arbeide for et variert kulturliv i helekommunen..
 • Ha god oversikt og kontinuerlig rapportering på hva kulturmidlene går til og sørge for god fordeling i hele kommunen.
 • Sikre at alle deler av kommunen blir behandlet likt når det skal fordeles støtte til arrangementer og prosjekter. 

Økonomi

Vi vil:

 • Utvikle hele kommunen og ta alle ressurser i bruk.
 • Ringsaker kommune skal drifter effektivt og økonomisk forsvalig. Vi skal ha en sunn kommuneøkonomi uten for høy gjeldsbelastning.
 • Sørge for at tilskudd selv om de ikke er øremerket benyttes til det de er tiltenkt.
 • Øke kommunens inntekter gjennom tilflytting og etablering av næringsdrivende.
 • Gjøre kommunen billigere i drift ved å satse sterkere på forebyggende arbeid for å få ned sykefraværet.
 • Evaluere administrasjonens effektivitet og organisasjonsform, herunder lokalisering.
 • Fryse eiendomsskatten. Arbeide for å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Prioritere å øke bunnfradraget, frem til vi kan fjerne den for alle.
 • Unngå parkeringsavgifter.

Demokrati

Vi vil:

 • Folkets representanter skal styre kommunen, og at våre ansatte i administrasjonen gjennomfører vedtakene.
 • Oppmuntre til aktive grendeutvalg og sentrumsutvalg.
 • Lytte til ideer fra innbyggerne i hele kommunen og samarbeide med alle som kommer med gode forslag, uavhengig av partitilknytning gjennom å innføre folkets spørretime.
 • Gjøre demokratiet mer levende ved å innføre spontanspørretime, hvor kommunestyrerepresentantene kan stille spørsmål til ordføreren.
 • At ungdommenes kommunestyre skal integreres bedre i det politiske miljøet ved å ha talerett i hvert kommunestyremøte
 • Utvikle Ringsaker og fordele ressurser slik at alle deler av kommunen gis mulighet for vekst og utvikling. 

Drift av kommunen

Vi vil:

 • Ringsaker kommune skal være en trygg og god arbeidsplass for alle ansatte. Vi vil ha fokus på personalpolitikk og motivasjon. Medarbeidere har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor.
 • Alle kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig for folk både fysisk og digitalt.
 • Stanse det økende forfallet av fellesskapets eiendom ved å sørge for tilstrekkelige midler til vedlikehold.
 • Prioritere de viktigste og lovpålagte kommunale oppgavene før prestisjeprosjekter og rent estetiske tiltak.
 • Strebe etter at alle kommunale ansatte som ønsker det, skal få tilbud om heltidsstillinger.
 • Tenke langsiktig ved planlegging og bygging av kommunale bygg.
 • Strebe etter å velge bedrifter som har lærlingeplasser til kommunale prosjekter/ tjenester.
 • Søke et bedre samarbeid med nærliggende kommuner.

Miljø

Vi vil:

 • At gjenbruk og respekt for naturen og omsorg for mennesker må gjenspeiles i alle beslutninger.
 • Sikre at renovasjonsselskapene tilbyr tilfredsstillende tjenester for innbyggerne, bønder og andre næringsdrivende.
 • Jobbe for at Ringsaker skal bli en «grønnere» kommune med miljøbevisste innbyggere gjennom å ha fokus på alle typer utslipp.
 • Legge til rette for å velge miljøvennlige alternativ, f.eks gjennom bedre og billigere kollektivtilbud og å sørge for at det finnes tilstrekkelig med ladeplasser for el-bil. (Se samferdsel)
 • Arbeide for utnytting av fornybare energikilder.
 • Sikre videre arbeid med ENØK prosjekter. 

Friluftsliv og folkehelse

Vi vil: 

 • Tilrettelegge for god tilgjengelighet til elver, vann, skog og mark samt å utnytte alle de naturgitte mulighetene som finnes i Ringsaker kommune.
 • Støtte utvikling av områder som i dag ikke er tilgjengelige for allmennheten.
 • Bedre folkehelsen ved at alle skal gis mulighet til fysisk aktivitet i gode arenaer.
 • Satse på forebyggende arbeid i alle aldersgrupper