PARTIPROGRAM 2023-2027

RINGSAKLISTA ønsker å gjøre en markant forskjell – og være en pådriver for kommunen ved å styrke de langsiktige marginene – for å beholde eller i beste fall forbedre kommunens allsidige tjenesteproduksjon. Dette akter vi å oppnå ved å praktisere i alle beslutninger:

ØKE INNTEKTENE med et kunnskapsorientert og forskningsbasert politisk parti – som utnytter alle muligheter for å skape nye og økte inntekter på områder som Ringsaker er godt egnet til.

STYRE KOSTNADSSIDEN slik at vi tilstreber maksimal utnyttelse av hver krone, og stimulere nyskapning gjennom kvalitetsbeslutninger, og unngår ødsling på tiltak med marginal virkning ut fra en økonomisk / etisk tenkning.

Alt dette er innebygget i følgende valgprogram:

I n n h o l d :

Forord

01. Klima, naturmangfold og dyreliv

02. Næringsliv og turisme

03. Landbruk og mat

04. Arbeid og utdanning

05. Bolig og befolkningsvekst

06. Helse og omsorg

07. Oppvekst og læring

08. Kultur, idrett og frivillighet

09. Sikkerhet og beredskap

10. Samferdsel

_________________________________________________________________________________________

Vi mener det skal være godt å bo i Ringsaker uavhengig av om du vil bo i en by, landsby eller bygd. Derfor vil vi satse spesielt på landsbyene – ved siden av byene Brumunddal og Moelv. Ringsaker er en attraktiv kommune med svært mye areal, næringsliv og landbruk. Ved å bli bedre på å ta i bruk hele kommunen, kan vi tiltrekke oss langt mer tilflytting og turisme. Det må lages en langsiktig og helhetlig plan for hver eneste destinasjon. Brumunddal og Moelv har behov for mer urbanisering med mer trendy og tidsriktige nisjebutikker, kaféer, restauranter, gallerier og andre tilbud. Vi ønsker å ta vare på og gi et løft til butikknæringen og det tilbudet som allerede er etablert – gjennom et tettere samarbeid mellom kommunen, eiendomsutviklere/gårdeiere og næringslivet.

I landsbyene vil vi fokusere etter behov på utvikling av arbeidsplasser i form av mindre helsehus, kulturhus, bibliotek, barneskole, barnehager, fritidstilbud for barn, unge og voksne. Og det vil være behov for nærbutikker – nisjebutikker – spesialforretninger. Vi ønsker økotun og lignende boformer tilpasset alle generasjoner. Vi vil opprette «tankesmier og landsbyforum» og støtte disse med oppstart på min. 1 mill. pr år, samt delta med høyt kvalifiserte folk fra politikk og administrasjon for oppstart. «LANDSBYEN» blir i moderne samfunnsforskning sett på som den ideelle boform i fremtiden.  Man blander generasjonene til å utfylle hverandre, nær avstand mellom eldre – voksne og barn. Man unngår urbanisering, men bidrar til å imøtekomme klimahensyn med større selvforsyning og mindre mobilitet med sosiale møteplasser som grunnlag for all kultur og felles omgang. Eksempler på landsbyer kan være: Stavsjø, Tingnes, Åsmarka, Lismarka, Brøttum, Næroset, Mesnali, Kylstad og Furnes.

For å bli en enda mer attraktiv kommune for økt tilflytting, ønsker vi kvalitet på butikktilbudet, fokus på helhetlig arkitektur og byggeskikk, og dermed skape delikate bomiljøer – for økt trivsel i hele kommunen.

Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivilligheten, næringslivet og kommunen.

Det må praktiseres en rettferdig og helhetlig ressursfordeling mellom alle innbyggere – alle deler av kommunen.

Ringsaklista vil arbeide for at Ringsaker skal være en ledende kommune på klima- og miljøområdet. 

1. Klima, naturmangfold og dyreliv.

 • Motarbeide «planlagt foreldelse». Det betyr at vi vil jobbe i mot innebygde svakheter og bevisste strategier for at produkter må skiftes ut tidligere enn nødvendig for å fremme salg.
 • Stimulere til å satse mer på kvalitet og holdbarhet når det gjelder varer og tjenester.
 • Stimulere til mer gjenbruk i hele kommunen. 
 • Være pådrivere til etablering av attraktive bruktbutikker med fokus på kvalitet og holdbarhet.
 • Forsterke arbeidet med klimaplanen i Ringsaker med bedre samhandling mellom offentlige tjenester. 
 • Innføre miljøkrav i kommunens innkjøp og anskaffelser, og aktivt redusere plastforbruket ved anskaffelser.
 • Tilrettelegge for mindre bruk av plast i hele kommunen – feks. ved å stimulere til bruk av tøy-handleposer og mindre bruk av plastemballasje i husholdning og matproduksjon.
 • Stimulere til å bygge mer klimavennlig i tre, og tenke kvalitet og holdbarhet.
 • Motarbeide bruk av kunstgress – og bruk av bl.a. gummigranulat og andre svært uønskede stoffer.
 • Motarbeide salg, kjøp og bruk av fyrverkeri.
 • Etablere mer grøntområder i Brumunddal og Moelv sentrum. Flere trær, mer gressplen og bie-vennlige områder med blomster.
 • Stimulere til mer bruk av solcelleanlegg, flisfyring, jordvarme m.m. – ved å tilrettelegge arealer i planprosesser.
 • Jobbe for å etablere nitrogenrensing på alle renseanlegg som behandler våre avløp.
 • Stimulere til regulering av kunstig belysning som kan påvirke natur og dyreliv.
 • Være pådrivere til rehabilitering av vassdrag med tekniske inngrep.

2. Næringsliv og turisme

 • Fortsette arbeidet med å gjøre Ringsaker til en attraktiv kommune for næringsutvikling, og legge til rette for nyetableringer og nye næringer.
 • Etablere fagforum med spisskompetanse knyttet til flere næringer, men spesielt butikknæringen og landbruk. Bedre kvaliteten og kompetansen. 
 • Motarbeide etablering av flere lavprisbutikker hvor handel baseres på volum og ikke holdbarhet. Tilstrebe å erstatte mange lavprisbutikker med kvalitetsbutikker – med et mer langsiktig og miljøvennlig varespekter.
 • Tilrettelegge for arealer for næringsklynger i landsbysentrene. Det gir mer samarbeid mellom aktørene, og langt bedre annenhåndsverdi ved videresalg og opphør av bedrifter. 
 • Ved å øke fokus og kvalitet på sentrale tjenestetilbud som barnehager, skoler, fastlegeordning, eldreomsorg, rus- og kriminalitetsarbeid, vil vi gjøre kommunen mer attraktiv for innflyttende næringsliv og bosetting, samt beholde eksisterende bosetting og næringsliv.
 • Satse og videreutvikle turisme og satsning på mat! Ringsaker er av landets to største landbrukskommuner, og kan markedsføres mer.
 • Bruke alle våre unike ressurser med den såkalte 4-etasjers modellen: 1. Mjøsa, 2. Bebyggelse og store gårder langs Mjøsa, 3. Skog og landbruksområder og 4. Fjellområder.
 • Være en pådriver til et enda tettere samarbeid med Mjøsregionen.
 • Ha som målsetting at vi skal markedsføre kommunen vår bedre. Satse stort og bredt på økt tilflytting.
 • Utnytte vår sentrale beliggenhet ved E6 nord/sør.
 • Videreutvikle kurs og konferansetilbudet i kommunens regi til generelle og bransjespesifikke konferanser. 
 • Arbeide for at fastlegekontorene tilbyr et bredere helsefaglig team. 
 • Etablere og tilrettelegge for flere lokale tankesmier med støtte fra kommunen til kvalitetsheving av butikktilbudet og nye servicenæringer.
 • Etablere flere næringsarealer og klynger for mindre næringsdrivende i landsbyene i hele kommunen, (f.eks. håndverkssentra – småindustri – klynger)
 • Forsterke nettsider for å presentere flere tilbud i kommunen til enhver tid, og til enhver tid oppdatert tomteoversikt for landlige, bynære og næringstomter.

3. Landbruk og mat

Ringsaker har et stort fortinn som landets nest største landbrukskommune. Det må vi beskytte og videreutvikle. 

 • Stimulere til sosiale møteplasser og organisere spisskompetanse-konferanser for bønder.
 • Styrke gårdsbebyggelsen gjennom mer fleksibel praktisering av lovverket, og tillate at det bygges flere boliger i forbindelse med gårdstun. 
 • Stimulere til å bevare egnet dyrket mark og myr. Tapt dyrket mark (i.h.t moderne landbruks normer) skal erstattes med nydyrking.
 • Vurdere behovet og mulighetene sammen med flere aktører for nydyrkingsfond.
 • Legge til rette for mer fokus på dyrevelferd i husdyrproduksjon.  
 • Legge til rette for mer økologisk landbruk.
 • Jobbe for etablering og tilskudd til vanningsanlegg.
 • Jobbe for å styrke landbruket og selvforsyningen.
 • Jobbe for at bønder og de innen landbruk føler seg verdsatt for den jobben de gjør. 
 • Være positive til initiativ fra bøndene som fører til økt verdiskapning for bonden og kommunen som helhet.
 • Ha en positiv innstilling i fradeling og konsesjonssaker som er til bondens fordel, så lenge det er innenfor lovlighetens rammer.

4. Arbeid og utdanning 

 • Jobbe for å etablere mer fagskoleutdanning og høyskoleutdanning i kommunen vår.
 • Fremsnakke og sørge for at utdanningstilbudet vi allerede har her opprettholdes og viderutvikles.
 • Jobbe for å kunne tilby praktiske fag som fører til yrker som skomakere, restaureringssnekkere, møbeltapetserere, skreddere, reparasjoner av elektronikk m.m.                                     
 • Forbedre jobbtilbudet for jobbsøkere på Nav – og tilrettelegge for folk med redusert arbeidskraft eller med spesielle behov – og vektlegge dette spesielt innenfor gjenbrukssektoren.
 • Legge til rette for at pensjonister som selv ønsker å jobbe noe, kan få tilrettelagt arbeid etter evne og behov.
 • Jobbe for å gi næringslivet et skikkelig løft, særlig butikknæringen og landbruket.
 • Støtte opp under lokalprodusert mat, drikke og andre varer som er produsert med kvalitet og omtanke for miljøet.
 • Legge til rette for at innfarten til Prøysenhuset videreutvikles sammen med privat næringsliv og blir mer populært for turisme. Eksempel: Bygge små gamle tømmerhus hvor det kan selges kunst, keramikk og andre lokalproduserte produkter.

5. Bolig og befolkningsvekst

Det skal være godt å bo i Ringsaker uavhengig av om du ønsker å bo i en by, landsby eller bygd. Vi ønsker å satse på etablering av landsbyer i tillegg til byene våre Brumunddal og Moelv.

 • Ha landsgjennomsnittet på befolkningsvekst som målsetting i kommunen.
 • Stimulere til bygging av økotun og lignende med boliger i ulike størrelser, tilrettelagt for flere generasjoner på et og samme tun.
 • Regulere for landsbyer med fleksible tomtestørrelser på 0,5 til 10 dekar (småbruk) på forhånd.
 • Markedsføre tomtene aktivt på egne og gode nettsider.  
 • Etablere lekeplasser, felles grøntområdet som inviterer til lek og sosiale sammenkomster på byggefelt. 
 • Gi tilskudd til vedlikehold av lekeplasser basert på en del dugnadsinnsats.
 • Innføre det tidligere kommunale bygningsrådet igjen, med topp kompetanse i byggeskikk, arkitektur og estetikk som ivaretar det totale helhetsinntrykket ved nybygg. 
 • Stimulere til å bygge boliger og bygninger som respekterer stedet og utgangspunktet.
 • Videreføre husbankfinansiering for kommunens innbyggere. Flest mulig bør få mulighet til å eie egen bolig.

6. Helse og omsorg

Vi ønsker mer søkelys på samhandling innen helse og livsstil. Derfor vil vi etablere større helsehus i både Brumunddal og Moelv, samt mindre helsehus på Brøttum, Tingnes og Furnes. Fastleger, helsesekretærer, psykologer, terapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, kostholdsveileder, familierådgivere, fotterapeuter, jordmødre, helsesøstre, gynekolog, urolog og ortopeder er eksempler på fag som kan etablere seg i helsehus. En kombinasjon av offentlige og private tjenester under samme tak. 

Helseplager er ofte sammensatt, og det er viktig med en rask og grundig utredning. 

Vi er også opptatt av at alle skal få mulighet til en god og verdig eldreomsorg ut i fra behov. For å kunne lykkes, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom enkelt mennesker, frivilligheten, private tjenester og offentlige tjenester. Vi har tro på valgfrihet og vil være pådrivere for at det kan bli mulig.

Ved å utvikle seniorboliger med relevant service i tilknytning til landsbyene, vil det gi hver enkelt helt andre muligheter. Det vil forebygge ensomhet og skape nye sosiale arenaer også for de eldre som ønsker å bo hjemme i egen bolig.  

 • Etablere større helsehus i Brumunddal og Moelv. Bredt tverrfaglig team. Både offentlige og private helsetjenester. 
 • Etablere mindre helsehus på Brøttum, Tingnes og Furnes.
 • Vurdere å flytte helsestasjonene til helsehusene hvis det er mest hensiktsmessig. 
 • Bedre samhandling av helsetjenester i kommunen. Legge til rette for mer bruk av e-konsultasjon og video konsultasjon når det ikke en nødvendig med fysisk oppmøte.
 • Jobbe for at eldrerådet kan delta med innspill i kommunestyret.
 • Benytte velferdsteknologi når det er hensiktsmessig for å kunne avlaste og bruker ressurser der det trengs.
 • Arbeide for bedre samhandling innen psykisk helse mellom alle aktører som er involvert. Fra støtteapparatet, og behandler til hele mennesket og dets nærmiljø/pårørende.
 • Låser på alle private rom på aldershjem/sykehjem i Ringsaker. For bedre pasientsikkerhet.                
 • Hjemmelagd og kortreist mat på sykehjem og aldershjem. Variert og sunn mat.
 • Forebygge fysisk og psykisk vold mot eldre. 
 • Ansette Aktivitetskoordinator på alle alders- og sykehjem i kommunen.
 • Jobbe for å etablere aktivitetsrom på alle aldershjem tilrettelagt for beboeres behov.
 • Øke grunnbemanningen der det trengs. Tilstrebe flere heltidsansatte i eldresektor, og helsesektor når ansatte selv ønsker det.
 • Vi skal støtte opp under en tillitsreform hvis det initieres fra Helsedirektoratet/sentrale myndigheter.

7. Oppvekst og læring

Vi ønsker at alle innbyggerne skal ha tilgang til de beste verktøyene for å lykkes i livet. Forebygging fremfor reparering. Det er derfor viktig at alle barn og unge blir sett, hørt og tatt på alvor.

 • Etablere 3 nye stillinger som Familierådgiver sentralt plassert i Moelv, Brumunddal og Furnes. Gjerne i tilknytning til helsehus.
 • Forebygge trusler i utsatte yrker innen barnevern, sosiale tjenester o.l.
 • Etablere et gruppeterapi-tilbud knyttet til forebygging av blant annet rusproblematikk.
 • Sikre en forsvarlig og god saksbehandling i barneverntjenesten. 
 • Få til mer for mindre når det gjelder barnevern.
 • Utvide tilbudet til ungdomskontakten, slik at de også kan jobbe oppsøkende.                               
 • Etablere et tettere samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivilligheten med tanke på forebygging av utenforskap, ensomhet og kriminalitet.
 • Vurdere om den økonomiske oppreisningen og tilbudet om personlig bistand er god nok for ofre som har opplevd overgrep, mishandling, vold i nære relasjoner, alvorlige trusler og mobbing. Hensikten er å kunne gi disse menneskene muligheten til et bedre liv. 
 • Jobbe for et engasjert ungdomsråd som representerer hele kommunen.
 • Jobbe for at ungdomsrådet kan delta med innspill i kommunestyret.
 • Utbygging av Brumunddal ungdomsskole.
 • Modernisering av Moelv, Furnes og Nes ungdomsskole. 
 • Fortsette med full barnehagedekning. Det skal være nok barnehageplasser i byene og i landsbyene.  
 • Vi er positive til både private og kommunale barnehager.
 • Øke kvoten for lærlingplasser i bedrifter. Ta et krafttak for å tilrettelegge for valg av yrkesfag. 
 • Vi erkjenner at det eksisterer mobbing og utenforskap på skolene i Ringsaker. Vi ønsker derfor tettere samarbeid mellom skolen, foreldrene og frivilligheten for å forebygge og etablere gode og trygge miljøer for alle elever. 
 • Bedre inneklima på alle skoler i kommunen. 
 • Sosiale soner og fellesarealer på alle ungdomsskoler. 
 • Kantine med mulighet for å kjøpe sunn mat på alle ungdomsskoler i kommunen.
 • Mer opplæring og kunnskap om forebygging av konflikter blant barn og unge.
 • Videreføre arbeidet med trygge skoleveier i hele kommunen.

8. Kultur, idrett og frivillighet

Det er særdeles viktig og forebyggende med et bredt og variert tilbud av fritid- og kulturaktiviteter i kommunen vår. 

 • Jobbe for rettferdigere fordeling av budsjettene til hele kommunen. Befolkningsmessig rettferdig fordeling av midler til idrett, kultur, aktiviteter, frivillighet m.m. (Midlene skal altså over tid fordeles likt i forhold til folketall i hver landsby, og gjerne følges opp av kontrollkomiteen. Bokføres årlig fordeling – slik at politikerne har oversikt. Stikkord er f.eks. rettferdig fordeling av budsjettmidler til badestrender, kulturhus/bygdehus, idrettsbaner, forskjellige sosiale møteplasser for alle generasjoner, turstier m.m. 
 • Jobbe for gi behovsprøvet økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6-18 år gjennom et «Fritidskort». 
 • Fortsette å støtte et bredt og variert frivillig tilbud i hele kommunen.
 • Sørge for langt bedre anerkjennelse og samhandling mellom det offentlig og frivilligheten i kulturlivet og idretten. Dette ved å kanalisere midler til «tankesmiene i Landsbyene», og la lokale påvirke ressursbruken. (En frivillig får ca. 10 ganger så mye ut av ei krone som offentligheten).
 • Bidra til å utligne forskjeller mellom mennesker med ulik legning, religion og etnisitet.
 • Bidra til at de frivillige tilbudene og aktivitetene i kommunen synes bedre.
 • Sørge for langt bedre anerkjennelse og samhandling i integreringsarbeidet mellom det offentlige, de frivillige og næringslivet. Herunder sørge for tilfredsstillende norskopplæring og tilstrebe opplæring til evne til å forsørge seg selv.
 • Videreutvikle Prøysenhuset til en ledende kulturscene med kvalitet, og være et supplement til det øvrige næringsliv, ikke en konkurrent. Styrke innfartsåren til Prøysenhuset for privat næringsliv.
 • Videreutvikle tilbudet til fritidsklubbene, og bidra til at Furnes og Brøttum har et tilsvarende tilbud.
 • Vurdere å flytte tilbudet til fritidsklubbene over til ungdomsskolene i kommunen. 
 • Vurdere å flytte skateparken i Moelv til uteområdet ved Moelv ungdomsskole.

9. Sikkerhet og beredskap

 • Utarbeide sikkerhetsanalyser knyttet til klimaendringer.
 • Kartlegge rasutsatte områder.
 • Holde tritt med behovet for dreneringskapasitet i forbindelse med overvann.
 • Sikre vannforsyning ved tørke.
 • Oppgradere og gjøre kjent for Ringsakers befolkning hvor tilfluktsrommene er, og evt. bygge nye ved etablering av nybygg. Spredt plassert rundt i kommunen.
 • Forebygge data angrep og terrorangrep på infrastruktur – i en stadig mer krevende «cyber-verden»
 • Oppdatere til enhver tid kunnskapsnivået og handlekraft vedrørende krise- og konflikthåndtering.
 • Etablere god mobil og bredbåndsdekning i hele kommunen.

10. Samferdsel

 • Jobbe for et bedre busstilbud i hele Ringsaker.
 • Etablere flere gang og sykkelstier. Også i tilknytning til landsbyene.
 • Sørge for bedre kommunale veier og være en pådriver til at fylkesveiene utbedres. 
 • Følge opp kontraktspartene i veivedlikeholdet, så de faktisk gjør pålagte oppgaver. 
 • Forebygge risikoen for fremtidige flom og vannskader på veiene som i et nytt værperspektiv trenger et nytt syn på grøfter, stikkrenner og div. annen flom sikring.
 • Sørge for at sideveier er bomfrie. Tenke trafikksikkerhet i plassering av bom.
 • Sørge for trygge skoleveier.
 • Sørge for at alle landsbyer er inkludert når kommunen planlegger trafikksikkerhetsplanen.