Mobbing og frafall i Ringsaker

10.05.2019

LESERBREV I RINGSAKER BLAD Det har vært økt fokus på mobbing i grunnskolen og frafall fra videregående opplæring blant elevene i Ringsaker. Den siste tilstandsrapporten for videregående opplæring i Hedmark viser at elevene i Ringsaker går ut med 39,3 grunnskolepoeng. Dette er i nedre del av skalaen i Hedmark. Hvor den beste kommunen har 43,5 og snittet i Hedmark ligger på 40,4.

Det disse tallene betyr, er at elever i Ringsaker går ut av grunnskolen med dårligere forutsetninger enn snittet i Hedmark for å klare å gjennomføre videregående opplæring.

Erfaringer fra Åmot kommune som i lange tider var en av kommunene med lavest gjennomføring viser at bevisst jobbing mot barne- og ungdomsskolenivået er avgjørende for å få færre til å droppe ut av videregående opplæring. Tiltak som ble gjort på Rena var opprusting av skolebygg. Aktivt arbeid med prosjektet «kultur for læring» og full dekning av pedagoger i grunnskolen. I Åmot hadde man kartlegging av elevene i 1 klasse, noe som gjorde det enklere å vite hvor og hvordan man skulle legge inn innsatsen for å øke resultatene blant elevene.

Skolebygg er svært viktig for elevens arbeidsmiljø og motivasjon, vi i Ringsaklista mener derfor det er derfor viktig at Ringsaker får opp farten med utbedring av flere av skolebyggene i kommunen, og at vi tar en helhetlig gjennomgang av tilstanden på skolene, skolestrukturen og skolekvaliteten.

Det er også helt avgjørende at elevene har det bra på skolen, og har gode stabile sosiale relasjoner om de skal kunne lykkes med skolearbeidet. Som Thomas Skyberg tidligere har vært ute med er det derfor helt avgjørende å ta mobbeproblematikken i kommunen på alvor. Det er skremmende å se at mobbing blir bagatellisert og bortforklart. Kommunen som skoleeier må sette inn tiltak ovenfor skolene slik at det blir et bedre skolemiljø på alle skolene i Ringsaker. 

Katrine Jakobsen Solberg 1 kandidat Ringsaklista.